Bugün: 07.02.2016 PAZAR  Saat: 18:54  

Radyo Demirci

PAZARYERİNDE BEKLENEN TAHSİS ÜCRETLERİ BELLİ OLDU
04.08.2011 07:00:00

Arkadaşına gönder Yazdır    

Demirci belediyesince yaptırılan Pazaryeri inşaatının tamamlanmasından sonra herkesin merakla beklediği tahsis ücretleri belli oldu. Belediye encümeni belediye meclisinin 01.07.2011 gün ve 30 sayılı kararı ile belirlenen pazaryeri yönetmenliğinin 4.maddesi gereğince aldığı karara göre pazarcı esnafının yer tahsis ücreti olarak 1m2 başına 150TL olarak belirledi. Tahsis ücretlerinin 6 ay içinde eşit taksitler halinde ödeneceğine ve tahsis süresinin 10 yıl olarak belirlenmesine karar verildi. Pazaryeri tahsisleri kura ile belirlenecek. Taksis gün ve yeri de ayrıca duyurulacak.
            Pazaryerinin tek düzen olması için belediyece yaptırılan tezgâhların maliyet bedelleri de 2 eşit taksitle belediyemizce tahsil edilecek.


 


DEMİRCİ BELEDİYESİ
PAZARYERİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM : GENEL HÜKÜMLER
AMAÇ VE KAPSAM :
MADDE 1- Bu yönetmelik, Pazaryerinin hijyen, kalite ve stan-dartlarına uygun olarak, serbest şartlar içerisinde hızlı, güvenilir biçimde tüketiciye; giyim, tekstil, sebze, meyve ve şartlara uy-gun her türlü gıda maddesinin sunulmasını sağlamak ve hizmet vermesi amacıyla hazırlanmıştır. Belediyemize ait sabit Pazar-yerinde; Pazarcının uymakla yükümlü olduğu kuralları belirle-mek, pazar yerlerinin tertip, tanzim ve idaresi ile Pazar yerlerin-de uyulması gereken asgari, teknik, hijyenik, fiziksel ve altyapı şartları ile bu yerlerin kurulma, çalışma, yönetim ve işleyişine, satış yerlerinde sahip olması gereken şartlara ilişkin usul ve esasları, kontrol ve denetimine ait hususları kapsar.
HUKUKİ DAYANAK :
MADDE 2- Bu yönetmelik 5393 Sayılı Belediye Kanunun 15. Maddesi, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 52-53-54-55-56-57 ve 97. maddeleri, 5326 sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 552 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile 4077 Sayılı Tüke-ticinin Korunması hakkında Kanun ve 5179 sayılı Kanuna daya-nılarak hazırlanmıştır.
TANIMLAR :
MADDE 3- Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
Belediye..................... : Demirci Belediyesi,
Belediye Meclisi........ : Demirci Belediye Meclisi,
Belediye Encümeni... : Demirci Belediye Encümeni,
Belediye Başkanı...... : Demirci Belediye Başkanı,
Zabıta Amirliği..... : Demirci Belediyesi Zabıta Amirliği,
Pazaryeri.............. : Cumartesi Pazarı,
Hak Sahibi............ : Adlarına yer tahsis edilen pazarcı, üretici,
Pazarcı................. : Sebze, meyve ve gıda maddeleri her türlü giyim, ayakkabı, Zücaciye ve benzeri mal satışı yapan ilgili oda, Vergi dairesi ve Es-naf sicil kaydı mevcut Pazar Esnafını.
Üretici................... : Her türlü yaş sebze ve meyveyi üretenleri.
Pazar Esnafı sicili : Pazar yerlerinde faaliyet gösteren pazarcı, üretici ve diğer esnaf hakkında Zabıta Amirliğince tutulan sicil kaydını.
Pazarcı Ruhsat Belgesi... : Belediye sınırları dahilinde kurulan Pazaryerinde faaliyet gösteren pazarcı, üretici ve diğer esnafa Belediyece, her Pazaryeri için ayrı düzenlenerek verilen ve üzerinde, kimlik bilgileri, pazaryeri adı, sergi numarası,faaliyet türü,oda kaydı ve ikamet adresi belirtilen belgeyi,
İşgal Ücreti........... : Yeni kurulan Pazaryerinde Pazar esnafına yapılacak yer tahsisi karşılığında alınacak; Belediye Meclisince belirlenmiş bedel,
Pazarcı Ruhsat Harcı..... : Her yıl Belediye Meclisince belirle-nen ücreti pazarcılar yılın ocak ayında Be-lediyemize öder ve belgelerini vize ettirir.

İKİNCİ BÖLÜM
Pazaryeri Tahsisi ve Tahsisin Devri ile ilgili Hükümler
PAZAR YERİNDE YER TAHSİSİ VE ÜCRETİ
MADDE 4- Kurulan Pazaryerine, öncelikle tahsis şartlarına haiz esnaflar ve diğer pazarcıların talebi alınacaktır. Yapılan müra-caatların değerlendirilmesinden sonra, kuraya katılmaya hak kazananlar, noter huzurunda çekecekleri kura sonucu, adlarına tahsis edilecek yerler numaraları ile birlikte belirlenir. Tahsis ücretlerinin ödendiğinin belgelendirilmesine müteakip, hak sa-hipleri adına tahsis belgeleri düzenlenerek, esnaf sicil kaydı oluşturulur. Pazaryerinde, pazar esnafına ancak bir yer tahsis edilir. Tahsislerde, Belediye sınırları içinde ikamet eden pazarcı esnafına öncelik tanınır. Tahsis edilen yerler hak sahiplerince kısımlara bölünemez. Yeni düzenlenen Pazaryerinde, yer tale-binde bulunan esnaflardan alınacak yer bedeli ve süresi Beledi-ye Encümeni tarafından belirlenecektir. Ancak tahsis süresi 10 yılı geçemez. Encümence belirlenen bu ücret her ne şartta olursa olsun iade edilmez.
TAHSİSİN DEVRİ:
MADDE 5- Pazaryerinde adına yer tahsis edilen hak sahibinin adına, tahsisli yer başkasına devir edilemez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
YER TAHSİSİ TALEBİNDE BULUNACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR VE İSTENİLEN BELGELER
Yer Tahsisi Talebinde Bulunacaklarda Aranılacak Şartlar :
MADDE 6- Tahsis talebinde bulunanlarda aşağıdaki özellikler aranır,
a) Faaliyeti ile ilgili bir odaya kayıtlı olmak,
b) İlçe esnaf siciline kayıtlı olmak (Üreticilerde aranmaz)
c) Vergi Dairesine kayıtlı olmak
d) Faaliyetini sürdürmesini etkileyecek sağlık problemi olmamak. (Diğer esnafta aranmaz)
GIDA PAZARCILARINDAN İSTENİLECEK BELGELER
MADDE 7- Yer tahsisi talebinde bulunan pazarcılardan aşağıda sayılan belgeler istenir.
a) Nüfus Cüzdan Örneği,
b) İkametgah İlmuhaberi,
c) Oda kayıt Belgesi,
d) Esnaf sicil kaydı,
e) Esnaflık Belgesi,
f) Vergi Dairesi Kaydı,
g) Sağlık Karnesi,
h) Belediyeye hiçbir borcu bulunmadığına dair belge,
ı) Müracaat dilekçesi.

ÜRETİCİLERDEN İSTENİLECEK BELGELER
MADDE 8- Yer tahsisi talebinde bulunan üreticilerden aşağıda sayılan belgeler istenir.
a) Nüfus Cüzdan Örneği,
b) İkametgah İlmühaberi,
c) Ziraat Odasınca, onaylı üretici belgesi ve üreticinin istihsal ettiği ürünleri gösterir liste,
d) Ürün İstihsal ettiği araziye ait sahiplik (Tapu) veya Kiralama belgesi
e) Belediyeye hiçbir borcu bulunmadığına dair belge.
DİĞER ESNAFTAN İSTENİLECEK BELGELER
a) Nüfus Cüzdan Örneği,
b) İkametgah İlmuhaberi,
c) Oda Kayıt Belgesi,
d) Esnaf Sicil Kaydı,
e) Vergi Dairesi kaydı,
f) Belediye ye hiçbir borcu bulunmadığına dair belge
MADDE 9- Yer tahsisi talebinde bulunan diğer esnaftan aşağıda sayılan belgeler istenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tahsis Belgesi, Esnaf Sicili ve Esnaf Tanıtım Kartı
İle İlgili Hükümler
TAHSİS:
MADDE 10- Adına yer tahsisi yapılan her bir Pazar esnafı adı-na, tahsis edilen yer için Pazarcı ruhsatı düzenlenir. Ruhsat belgesinde; adına tahsis yapılanın kimlik bilgileri, ikametgah adresi ve yer numarası belirtilir. Hak sahipleri pazarcı ruhsatları-nı yanlarında bulundurmak zorundadır. Ruhsatların yıpranması veya kaybolması halinde, 15 gün içinde Belediye Zabıta Amirli-ği’ne müracaat ederek yenisini almak zorundadır.
PAZAR ESNAFI SİCİLİ :
MADDE 11- Zabıta Amirliğince, Pazaryerinde faaliyet gösteren her pazar esnafı için bir sicil kaydı tutulur. Sicil kaydında, İlgilinin kimlik bilgileri, ikametgah adresi, tahsisi edilen yerlerin tahsisi numarası veya numaraları ve hakkında tanzim edilen ceza tutanakları ile verilen cezaların kaydı ve tek sicil tutulur.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Pazar Yerlerinin Düzeni
ve Pazar Esnafının
Uymak Zorunda Oldukları
Kurallarla İlgili Hükümler
PAZAR YERLERİNİN DÜZENİ :
MADDE 12- Pazaryerinin düzeninin sağlanmasında; sağlık, temizlik ve hijyen kuralları ile estetik görünüme özen gösterile-cek alıcı ve satıcıların temiz, sağlıklı, modern ve çağdaş bir ortamda alışveriş yapmaları gözetilir. Bu amaçla;
a) Pazar esnafının giyeceği tek tip kıyafet veya önlük (sebze, meyve ve gıda maddesi satanlar)
b) Pazar esnafının, satışa sunacağı ürünlerini sergiledikleri tez-gahlarının taşıyacağı nitelik ve ebatları Belediyece belirlenir.
PAZAR ESNAFININ UYMAK ZORUNDA OLDUĞU KURALLAR
MADDE 13- Pazar esnafı aşağıdaki belirlenen kurallara uymak zorundadır.
a- Her pazarcı tezgahının önünü temiz tutmaya mecburdur. Akşam satış bittikten sonra kendine ait yerini süpürüp temiz-lemeye ve topladığı çöpü naylon torbaya koyarak, çöp top-lama yerine bırakmak zorundadır. Aksi davranışlarda bulu-nanlara cezai işlem uygulanır. Cezai işlemin 1 (Bir) yıl içinde 3 kez tekrarı halinde yer iptal edilir.
b- Pazarda satış yapan tüm pazarcı esnafı kimlik kartı almak zorundadır. Kimlik kartlarının yakaya takılması zorunludur, takmayanlar için cezai işlem uygulanır.
c- Pazarcı; Belediyemizin tahsis edeceği yer dışında başka yer kullanamaz. Ancak; boş bir parseli Zabıta Amirliğinin onayı ile tahsis edilen yerin işgal harcını ödemek şartıyla geçici ola-rak kullanabilir.
d- Mazereti nedeni ile pazara çıkamayacak olan pazarcı bu durumu yazılı olarak Belediye Başkanlığına bildirmek zorun-dadır. Özür süresince pazaryerine gelemeyecek olan esnaf gelmediği süre içerisinde pazaryeri işgal harcı ödemek zo-rundadır. 3 aydan fazla mazeretlerde tahsis iptal edilir.
e- Başkasına tahsisli yeri izinsiz kullanan pazarcının satışa sunduğu ürünler Zabıta Amirliğince toplanır. Pazarcı (Kişi) hakkında ceza tutanağı düzenlenir ve kişi Pazaryerinden çı-karılır.
f- Etiketsiz mal satışı yapılamaz. Satılan malın değeri kg. veya adet olarak yazılır.
g- Pazar yerlerinde oturaklı, ibreli veya elektronik teraziler kulla-nılabilir. Bunun dışında yaylı ve asma terazi kullanılmaz.
h- Hileli terazi, kilogram kullanan pazarcının yeri derhal iptal edilir. Bu durum Zabıta veya Görevli Memurlarca tespit edil-diğinde, mahallinde tutanak düzenlenerek Encümene havale edilir ve Encümen Kararı ile yer iptal edilir. Ayrıca; Cumhuri-yet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.
I- Pazaryerinde pazarcıların yüksek sesle veya elektronik cihaz-larla bağırarak satış yapması yasaktır.
3 i- Müşteriye müstehcen laflar söyleyerek, veya el kol hareketleri ile satış yapmak yasaktır. Bu tip hareketler tespit edildiğinde, durum derhal bir tutanakla Encümene sevk edilir. Kişi bir kez suç işlemiş olsa dahi, yeri Encümence iptal edilir.
J- Pazaryerinde mal satılan her parsele bir numara verilir. Bu numaralar Zabıta Amirliğince tutulacak sicil defterleri ile takip edilir.
k- Pazaryerinde esnaflar, parsellerinde Belediyenin teslimi sırasındaki görünümünden başka herhangi bir ilave ve deği-şiklik yapamazlar.
l- Pazarcılar hiçbir şekilde tezgahların dışına taşamazlar ve yayaların gezeceği bölümlere; kesinlikle askı, kasa, kutu vb. mal teşhir edemezler.
m- Pazaryerinde bulunan peynir, çerez, bisküvi, satışı yapan esnaflar, mallarını kapalı kutu veya camekan içerisinde pa-zarlamak zorundadırlar.
n- Mazeretsiz olarak (3 ÜÇ) hafta üst üste Pazaryerine gelme-yen esnafların tahsis belgeleri iptal edilir.
o- Pazaryerinde esnaflar tarafından satışa arz edilen gıda mad-desi, sebze ve meyvelerde bozulmuş, çamurlu ve dış görü-nümü hoş olmayan ürünlerin satışı yasaktır.
ö- Pazarcı esnafı ebatları Belediyece belirlenen ve yaptırılan tezgahları kullanmak zorundadır.
p- Pazarcı yerini haftanın Cumartesi günü kullanacaktır. Diğer günlerde sergi yerini boş tutmak zorundadır.
r- Pazarcıların kurallara uymaması halinde, ilgili mevzuata göre işlem yapılır.

ALTINCI BÖLÜM
Hak Sahibinin Ölümü ve İş görmezlik Hali İle İlgili Hükümler.
HAK SAHİBİNİN ÖLÜMÜ HALİNDE UYGULANACAK HÜKÜMLER
MADDE 14- Adına yer tahsisi yapılan Pazar esnafının ölümü halinde, Türk Medeni Kanununa göre, kanuni mirasçıları arasın-da bu Yönetmelikte aranan şartları taşıyan birine, diğer mirasçı-ların noter tasdikli muvafakati alındıktan sonra tahsis yapılır. Bu durumda, devir ve tahsis ücreti alınmaz. Tahsis süresi, hak sahibinin kullandığı süreden sonraki kalan yıldır.
HAK SAHİBİNİN İŞ GÖREMEYECEK DERECEDE YAŞLANMASI VEYA HASTALANMASI HALİNDE UYGULANACAK HÜKÜMLER
MADDE 15- Hak sahibinin iş göremeyecek derecede yaşlanma-sı veya hastalanması sebebi ile tahsis yerini usul ve füru’una devir etme talebinde bulunması halinde, iş göremezlik veya hastalık halinin, tam teşekküllü bir hastaneden alınacak raporla belgelendirilmesi halinde, devir edilecek kişinin bu Yönetmelikte aranan şartları taşıdığını belgelendirilmesi şartıyla, 7, 8, 9 ve 14. madde hükümleri doğrultusunda devir işlemi gerçekleştirilir. Bu durumda devir ücreti aranmaz.

YEDİNCİ BÖLÜM
DİĞER HUSUSLAR
MADDE 16- Hak sahipleri kendilerine tahsis edilen yeri, Beledi-yenin izni olmadan bir başkasına devir edemez, kiralayamaz, ortak almaz ve bir başka amaçla kullandıramaz.
MADDE 17- Hak sahipleri yanlarında çalıştırdıkları personeli Belediyeye bildirmek ve tanıtım kartı almak zorunda olup, çalı-şanın her türlü tavır ve davranışlarından sorumludur. Personel için düzenlenecek tanıtım kartında; personelin kimlik bilgileri ve yanında çalıştığı hak sahibinin adı soyadı ile sicil numarası yer alır.
MADDE 18- Özel mazereti nedeni ile belirli bir süre sergi aça-mayacak olan hak sahibi, varsa belgesi ile birlikte, yoksa maze-retini bildirir bir dilekçe ile Zabıta Amirliğine müracaat etmek zorundadır. Mazeret süresi en fazla 3 (üç) ay olup hak sahibi bu süre içinde tahakkuk edecek işgaliye ücretini ödemek zorunda-dır. Bu ücretlere gecikme zammı uygulanmaz.
MADDE 19- Vatandaşların; Pazaryerinde satışı yapılan malla-rın, pazar esnafınca doğru tartılıp tartılmadığının kontrolünün yapılabilmesi amacıyla, Pazaryerinde Belediyece belirlenen yer veya yerlere tartı aleti konulacaktır.
MADDE 20- Belediye hak sahiplerinden iş bu Yönetmelikte belirlenen şartları halen taşıdıklarını belgelendirmelerini her zaman isteyebilir. Belediye kendisine yer tahsis talebinde bulu-nan veya yer tahsisi yapılmış olan üreticiler hakkında, ürün istihsal ettiğini beyan ettiği mahallerde, her türlü araştırma ve soruşturma yapma hakkına her zaman sahiptir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Cezai Hükümler
MADDE 21- Bu Yönetmelik hükümleri yıl içerisinde üç (3) kez ihlal eden esnafın sergi yeri tahsisi iptal edilerek sergi yeri Bele-diyeye devir olur. Ayrıca; 5326 sayılı Kanunun ilgili maddeleri Zabıta Amirliğince uygulanır.
DOKUZUNCU BÖLÜM
YÜRÜRLÜLÜK
MADDE 22- Bu Yönetmelik hükümleri, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/m maddesi gereği, Belediye Meclisinin 01.07.2011 gün ve 30 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, gaze-tede ilanından itibaren yürürlüğe girer.
MADDE 23- İş bu yönetmelik 23 maddeden ibaret olup, hüküm-leri Belediye Başkanı adına, Zabıta Amirliğince yürütülür.
İhsan TEMEL
Hüseyin AKKURT
Kemal KORKMAZ
Belediye Başkanı
Meclis Kâtibi
Meclis Kâtibi  


Haber Okunma Sayısı :4447

 

Anasayfaya git